ZW BIP
Aktualności
Poniedziałek, 19 lutego 2018 r.
Change version
22.09.2017
W dniach 21-22 września w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym „Warmia” w Waplewie odbyło się szkolenie pionu kadrowego Żandarmerii Wojskowej związane z przygotowaniem do przeprowadzenia oceny sytuacji kadrowej w jednostkach organizacyjnych ŻW w 2017 r.

W trakcie pierwszego dnia szkolenia szef Oddziału Kadr i Uzupełnień płk Grzegorz Michalak zapoznał żołnierzy i pracowników RON odpowiedzialnych za prowadzenie spraw kadrowych z „Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 września 2017 r. do działalności kadrowej w Siłach Zbrojnych RP” oraz rozkazem Komendanta Głównego ŻW Nr 101 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w Żandarmerii Wojskowej za 2017 r. i wytycznymi szefa Oddziału Kadr i Uzupełnień KGŻW z dnia 20 września 2017 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w Żandarmerii Wojskowej.
Następnie dokonał rozliczenia szefów komórek kadrowych z wykonania zadań związanych z uzupełnieniem stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych w jednostkach organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej oraz  realizacją „Harmonogramu zmian w stanach osobowych w Żandarmerii Wojskowej w 2017 r.”

Zastępca szefa OKiU ppłk Dariusz Tomsia przeprowadził warsztaty szkoleniowe z żołnierzami związane z opracowywaniem dokumentacji do przeprowadzenia oceny sytuacji kadrowej w 2017 r.

Szef Wydziału Organizacyjno-Uzupełnieniowego ppłk Paweł Jurczyk omówił zasady opracowywania i wzory wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych oraz najczęściej występujące błędy. Jednocześnie w grupie pracowników  przedstawiciel Centrum Doskonalenia Zawodowego przeprowadził warsztaty na temat „Prawo pracy 2017 – najważniejsze zmiany w przepisach”, w trakcie których szczegółowo omówiono zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia akt osobowych pracowników, ich porządkowania i numerowania dokumentów, najczęściej popełniane błędy oraz sankcje w przypadku naruszenia obowiązków związanych z prowadzeniem akt i innej dokumentacji stosunku pracy. 
W popołudniowym bloku szkoleniowym szef Oddziału Komunikacji Społecznej przeprowadził zajęcia na temat trybu i form wyróżniania żołnierzy oraz pododdziałów i instytucji wojskowych na podstawie przepisów ustawy o dyscyplinie wojskowej. Ponadto zasygnalizował zmiany w ustawie o weteranach, które zostaną szczegółowo omówione na następnym szkoleniu po nowelizacji ustawy.

W drugim dniu szkolenia zastępca szefa OKiU ppłk Dariusz Tomsia przeprowadził warsztaty szkoleniowe z żołnierzami dotyczące praktycznego opracowywania kart opisu stanowisk służbowych. Uczestnicy praktycznie opracowywali wzorcową kartę opisu stanowiska służbowego (KOSS). Prowadzący zwrócił uwagę na najczęściej popełniane błędy i wymogi formalne, jakie musi spełniać KOSS. W ramach kolejnych zajęć omówiono zasady opiniowania służbowego żołnierzy oraz kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia, jak również przedstawiono obowiązujące w tym zakresie wzory dokumentów przygotowywanych przez komórki kadrowe.
Kierownik archiwum z CSŻW w Mińsku Mazowieckim p. Przemysław Skobel omówił z uczestnikami szkolenia procedury i zasady przygotowania teczek akt personalnych żołnierzy ŻW zwalnianych z zawodowej służby wojskowej do przekazania do Centralnego Archiwum Wojskowego – Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie.
W grupie pracowników RON szefowa Wydziału Pracowników Wojska i Postępowań Administracyjnych KGŻW p. Joanna Ptasznik omówiła wytyczne do opracowania oceny sytuacji kadrowej pracowników wojska oraz zapoznała ich z metodologią opracowania materiałów analitycznych do oceny sytuacji kadrowej. Następnie p. Marta Cios przedstawiła zasady redagowania rozkazu dziennego w tym ujednolicone wzory punktów do rozkazu oraz omówiła zasady prowadzenia i aktualizacji planu urlopów w jednostce.

Szkolenie zakończyło się sprawdzianem wiedzy organizacyjno-kadrowej uczestników oraz postawieniem przez szefa OKiU KGŻW płk. G. Michalaka zadań na kolejne półrocze w zakresie działalności kadrowej.
Oddział Kadr i Uzupełnień KGŻW


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy