ZW BIP
Aktualności
Środa, 21 marca 2018 r.
Change version
01.03.2018Dzisiejsza publikacja na portalu Onet.pl autorstwa Marcina Wyrwała „Jak Żandarmeria Wojskowa nielegalnie pozyskuje wrażliwe dane” jest kolejnym nierzetelnym i nieprawdziwym tekstem. Informacje w nim zawarte nie mają potwierdzenia w rzeczywistości.

Tezy zawarte w przedmiotowym artykule oraz przedstawione informacje są nieprawdziwe i nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Biorąc powyższe pod uwagę, przedstawiam, jak wyglądają fakty, których nie zdołał lub nie chciał ustalić red. Marcin Wyrwał.

Żandarmeria Wojskowa jest uprawniona do pozyskiwania w granicach prawa i na podstawie przepisów ustaw różnego rodzaju danych, w tym danych wrażliwych o osobie (legalne pozyskanie informacji). Żandarmeria Wojskowa wykonuje swoje zadania poprzez realizację między innymi:

- czynności dochodzeniowo-śledczych (podstawa: kodeks postępowania karnego),
- czynności operacyjno-rozpoznawczych (podstawa: ustawa o Żandarmerii Wojskowej),
- czynności wewnętrznych dotyczących żołnierzy ŻW z możliwością stosowania form
i metod pracy operacyjno-rozpoznawczych (podstawa: ustawa o Żandarmerii Wojskowej),
- czynności związanych z prowadzeniem postepowań sprawdzających i kontrolnych dot. bezpieczeństwa osobowego (podstawa: ustawa o ochronie informacji niejawnych).

Pozyskanie wszystkich wskazanych w publikacji portalu Onet.pl danych było legalne i miało podstawę prawną.

1.    W sprawie kpr. Karoliny M. (w artykule kpr. Anna) Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wystąpił do Sądu Rejonowego w Legionowie o odpis wyroku przeciwko kpr. M. o przestępstwo składania fałszywych zeznań, w związku z ujawnieniem informacji, iż wymieniona była karana sądownie za przedmiotowe przestępstwo. Informacja ta była zatajona przez kpr. Karolinę M. w trakcie postępowania kwalifikacyjnego do ŻW. Przesłanką pozyskania wyroku było ustalenie, czy wymieniona daje rękojmię zachowania tajemnicy. W tej sytuacji ŻW miała ustawowy obowiązek wynikający z ustawy o ochronie informacji niejawnych sprawdzenia tego faktu (podstawa: art. 33 ust. 5 ustawy o ochronie informacji niejawnych).
2.    W sprawie ppor. Joanny J. (w artykule ppor. Maria) pozyskiwano dane medyczne wymienionej w związku z prowadzeniem postępowania sprawdzającego dot. wydania poświadczenia bezpieczeństwa. Postępowanie uruchomiono w związku ze złożeniem ankiety bezpieczeństwa przez ppor. Joannę J, w której wyraziła zgodę na przeprowadzenie wobec niej postępowania sprawdzającego realizowanego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Standardową procedurą jest wystąpienie przez pełnomocnika ochrony prowadzącego postepowanie sprawdzające do NFZ o udzielenie stosownych informacji (podstawa: art. 13 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych).
3.    Nieprawdziwe są zarzuty Onet.pl dotyczące nielegalnego pozyskania przez OŻW Kraków danych osobowych z urzędów Miasta Krakowa oraz Warszawy-Białołęka. Dane te były pozyskane w oparciu o prowadzone czynności na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 ustawy o Żandarmerii Wojskowej, w ramach których Żandarmeria Wojskowa może korzystać z informacji o osobie, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą (art. 29 ust. 1-6 ustawy o Żandarmerii Wojskowej).
4.    Nieprawdą jest, jak podaje Onet.pl, że komendantem OŻW Kraków w 2014 r. był płk Robert Jędrychowski. Od 1 kwietnia 2011 r. zajmuje on stanowisko zastępcy komendanta głównego ŻW. Nieprawdą jest więc, że podejmował jakiekolwiek czynności realizowane w Oddziale ŻW w Krakowie w latach 2014-2015.
5.    Żandarmeria Wojskowa w sposób właściwy zabezpiecza swoje dokumenty.

Jeżeli portal Onet.pl posiada dokumentację pochodzącą z czynności ŻW to informuję, iż została ona przekazana z naruszeniem przepisów prawa, a osoba, która dopuściła się tego czynu, popełniła przestępstwo określone w art. 266 i 276 kk. O podejrzeniu popełnienia wskazanych przestępstw przez ustaloną osobę – byłego żołnierza ŻW, w dniu dzisiejszym została powiadomiona prokuratura.

Uwzględniając powyższe, należy stwierdzić, iż wszystkie dane osobowe i dokumenty zostały pozyskane legalnie i na podstawie prawa, w granicach ustawowych zadań realizowanych przez ŻW. Doniesienia i opinie Onet.pl są nieprawdziwe i oparte na zmanipulowanych informacjach. Nie uwzględniają też odpowiedzi, jakich ŻW udzieliła Onet.pl w przedmiotowych kwestiach.

Rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
ppłk Artur Karpienko
sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy