ZW BIP
Aktualności
Środa, 21 marca 2018 r.
Change version
07.03.2018
Żandarmeria Wojskowa i Związek Banków Polskich będą współpracować w przeciwdziałaniu przestępczości.

Porozumienie dotyczące współdziałania Żandarmerii Wojskowej i Związku Banków Polskich zostało zawarte 7 marca. Dokument podpisali komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasz Połuch, prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz i wiceprezes ZBP Jerzy Bańka.
Porozumienie określa zasady współpracy ŻW i ZBP w przeciwdziałaniu przestępstwom popełnianym na szkodę banków oraz ich klientów w zakresie właściwości Żandarmerii Wojskowej w stosunku do osób, o których mowa w art. 3 Ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Współpraca będzie polegała między innymi na wymianie informacji niezbędnych do zapobiegania i ujawniania przestępstw oraz ścigania ich sprawców, realizacji przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania cyberprzestępczości oraz organizacji wspólnych szkoleń. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Związek Banków Polskich jest samorządową organizacją zrzeszającą banki działające w Polsce i wspierającą najwyższe standardy w zakresie rozwoju oraz jakości kształcenia kadr bankowych. ZBP został powołany do życia w 1991 roku i działa na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Misją Związku jest działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków.
 
Sylwia Guzowska


sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy