ZW BIP
ŻW po 1990 roku
Środa, 21 marca 2018 r.
Change version

Historia Żandarmerii Wojskowej

Żandarmeria Wojskowa po 1990 roku

Zgodnie z Rozkazem Ministra Obrony Narodowej Nr Pf-42/Org. z 18 kwietnia 1990 roku i Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 062/Org. z 15 czerwca tegoż roku, określono strukturę organizacyjną oraz skład ilościowy jednostek Żandarmerii Wojskowej. Oficjalnie oddziały żandarmerii reaktywowano 1 września 1990 roku. Wówczas to na ulicach miast pojawiły się patrole żandarmerii, które wzbogaciły lokalny folklor barwnymi rogatywkami i szkarłatnymi otokami nawiązującymi do tradycji niepodległościowej II RP, na co zwróciła uwagę opinia publiczna, a w tym prasa. To właśnie ŻW w 1990 roku, jako pierwsza formacja otrzymała rogatywki.

Jednocześnie poza efektownym powrotem do tradycji żandarmeria musiała w tym okresie zmagać się także z wyzwaniami nowych czasów transformacji. Rozpoczął się wówczas trudny dla niej okres wydzielania z dotychczasowych struktur prewencji Wojskowej Służby Wewnętrznej zasobów kadrowych, sprzętu i niezbędnej infrastruktury. Zachodzące przemiany, nie zawsze dobrze przyjmowane i rozumiane, bolesne dla wielu ludzi, wymagały szczególnego oddziaływania oraz wzmożonych wysiłków związanych z wdrażaniem żandarmów do nowych zadań i obowiązków. Sama nazwa "żandarmeria" wywoływała wiele negatywnych skojarzeń. Od początku istnienia żandarmerii III Rzeczypospolitej jej celem było stworzenie wizerunku formacji jako instytucji wspierającej dowódców w kształtowaniu i utrzymywaniu dyscypliny, porządku wojskowego i przestrzegania prawa. Tego niełatwego zadania podjął się gen. bryg. Jerzy Jarosz, którego ówczesny minister obrony narodowej gen. broni Florian Siwicki wyznaczył na stanowisko komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej.

Żandarmeria Wojskowa, tak jak całe Siły Zbrojne RP, musiała dokonać i dalej dokonuje niezbędnych zmian dyslokacyjnych, organizacyjnych i strukturalnych. Następstwem tych zmian był odpływ i wymiana dużej ilości kadry. Żandarmeria stawała się z czasem nie tylko nową strukturą organizacyjną, ale także jakościowo nowym zespołem ludzi, w którym szybko nastąpiły procesy integracyjne. Jej szeregi zasiliła kadra osób o nowych umiejętnościach. Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 062/Org. z 15 czerwca 1990 r. utworzono Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej w Warszawie i 3 Komendy Żandarmerii Wojskowej - Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Pomorskiego Okręgu Wojskowego i śląskiego Okręgu Wojskowego. Ponadto powołano Oddziały Żandarmerii Wojskowej: Warszawa, Kraków, Bydgoszcz, Szczecin, Wrocław, Poznań; 18 Wydziałów Żandarmerii Wojskowej; 47 Placówek Żandarmerii Wojskowej, a także Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

25 października 1991 roku znowelizowano ustawę o powszechnym obowiązku obrony RP. Artykuł 16 określił funkcje i zadania Żandarmerii Wojskowej w taki oto sposób:
Tworzy się Żandarmerię Wojskową, która wykonuje w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku do żołnierzy zadania związane w szczególności z:

·         zapewnieniem przestrzegania dyscypliny wojskowej;

·         ochroną życia i zdrowia oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;

·         ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochroną tajemnicy państwowej i służbowej;

·         zapobieganiem popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom kryminogennym, a także wykrywaniem przestępstw i wykroczeń oraz ściganiem ich sprawców;

·         zapewnieniem przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych.

 

Dziś Żandarmeria Wojskowa działa na podstawie Ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, w której szczegółowo określono między innymi właściwość, zadania oraz obowiązki i uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w Siłach Zbrojnych RP. Dzięki niej służba jest sprawna, skuteczna i jasno określona przepisami.

Przez lata zmieniał się też wizerunek żandarma. Aktualnie musi on odpowiadać na nowe zagrożenia w wojsku. Z roku na rok zmniejsza się procent do niedawna dominujących pospolitych przestępstw w jednostkach. Doszły za to nowe, którymi formacja do tej pory zajmowała się sporadycznie, np. narkomania, korupcja. Po 11 września doszło międzynarodowe zagrożenie światowym terroryzmem. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, w ramach struktur ŻW sformowano wyspecjalizowane elitarne jednostki do działań specjalnych o charakterze policyjnym - oddziały specjalne w Mińsku Mazowieckim, Warszawie i Gliwicach (na bazie Oddziału Specjalnego ŻW w Gliwicach z dniem 1 lipca 2011 sformowano jednostkę wojsk specjalnych "Agat"). 

Polska żandarmeria aktywnie uczestniczyła i uczestniczy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych pod auspicjami NATO, ONZ, UE. Żandarmi pełnili służbę w Iraku, Syrii, Libanie, Demokratycznej Republice Konga i w Czadzie. Aktualnie żołnierze ŻW są obecni w Afganistanie, Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie.

Obecnie formacja tworzy trzon Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej NATO, a zgłoszenia innych policji wojskowych do udziału w tej inicjatywie to wyraz aprobaty dla dotychczasowej międzynarodowej współpracy i uznanie przez zagranicznych partnerów wiodącej roli Żandarmerii Wojskowej. Obok ŻW w skład Batalionu wchodzą pododdziały policji wojskowych Chorwacji, Czech i Słowacji.

Żandarmeria Wojskowa wydziela także pododdziały do  Grup Bojowych Unii Europejskiej oraz Sił Odpowiedzi NATO. Posiada ponadto status partnera Europejskich Sił Żandarmerii.

Współpraca z formacją jest doceniana również w kraju. ŻW trwale współdziała z instytucjami cywilnymi szczebla centralnego i lokalnego, a także między innymi z Policją, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną, Generalnym Inspektorem Celnym, Głównym Inspektorem Kontroli Skarbowej, Biurem Ochrony Rządu i ABW.

Formacja współpracuje również ze Szkołą Podstawową nr 5 w Grudziądzu, której patronem jest ostatni komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej II RP płk Stanisław Sitek, i Gimnazjum nr 28 w Warszawie, które podczas 15. jubileuszu ŻW przyjęło imię gen. bryg. Franciszka Sznajdego - dowódcy żandarmów w bitwie pod Dębem Wielkim w czasie powstania listopadowego. Żandarmi zapraszają do swoich przedsięwzięć i aktywnie uczestniczą również w życiu Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, Liceum Ogólnokształcącego w Urlach, Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Dębem Wielkim i Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej. W ten sposób krzewiona jest wiedza o etosie formacji i jej aktualnych wyzwaniach także poza murami jej jednostek. To świadczy o misji, do jakiej żandarmeria poczuwa się nie tylko wobec żołnierzy, ale i całego społeczeństwa.
Żandarmeria Wojskowa nigdy nie wykonywała zadań na niby. Każda czynność, każde zadanie jest prawdziwe, jedyne w swoim rodzaju i musi mieć bezwzględne oparcie w literze prawa. Stąd też podstawową troską i wyznacznikiem kierunków działania komendantów wszystkich szczebli jest profesjonalizm podwładnych, sprawność organizacyjna, niezawodność sprzętu i wysokie walory etyczne żandarmów. Jawność działań, klarowność zadań, ścisłe współdziałanie z dowódcami wszystkich szczebli i bezkompromisowość w wywiązywaniu się z ustawowych zadań to po latach uporczywego kształtowania i wdrażania wyróżniki żandarmów i żandarmerii jako integralnej części Sił Zbrojnych RP.

Aktualnie Żandarmerię Wojskową tworzą:

  • Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej;
  • 6 Oddziałów terenowych ŻW w: Bydgoszczy, Elblągu, Krakowie, Szczecinie, Warszawie i Żaganiu;
  • 2 oddziały Specjalne ŻW w Mińsku Mazowieckim i Warszawie;
  • Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej;
  • Oddział Zabezpieczenia ŻW.
sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy